1ppo!
editorial
art direction, design
p. yoshikazu shiraki
ill. takeshi terayama
this design & co