karatsu seven ilands
identity
d. shinji sadamatsu
this design & co