saraxjiji concept book no.0
editorial
art direction, design,
photograph, article
shinji sadamatsu, chika sadamatsu

amazon ︎
this design & co