unloop & loui fukuda exhibition
fryer
design, photo. shinji sadamatsu
article. chika sadamatsu
this design & co