THIS DESIGN

TEXT

SARAXJIJI PARIS EXHIBITION NAGI

SARAXJIJI PARIS EXHIBITION NAGI
2016

Client : SARAXJIJI
Art Direction, Design : Shinji Sadamatsu
Photograph : Shinji Sadamatsu, Yoshikazu Shiraki