THIS DESIGN

TEXT

YOSHIHI FUTANA EXHIBITION

YOSHIHI FUTANA EXHIBITION
2020

Event Fryer
Design & Photograph : Shinji Sadamatsu
Article : Shinji Sadamatsu, Chika Sadamatsu